ALGEMENE VOORWAARDEN
& CONDITIES

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1: Definities

  Huursintenpiet.nl: Het bedrijf dat gevestigd is in Tiel , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77930576.

 • Algemene voorwaarden huursintenpiet.nl voor bedrijven en particulier
 • Waarin in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over (de) Opdrachtgever wordt bedoeld de persoon die namens de opdrachtgever de overeenkomst met huursintenpiet.nl heeft getekend. Op verzoek van huursintenpiet.nl  kan gevraagd worden naar de tekenbevoegdheid van deze persoon bij de opdracht gevende organisatie/bedrijf. Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van huursintenpiet.nl van toepassing echter wanneer er uitdrukkelijk via het contract (schriftelijk) is afgeweken van deze algemene voorwaarden is het contract met de daarin opgenomen afspraken bindend.
 • Opdrachtgever is verplicht om voor het optreden een kleedruimte aan de medewerkers van huursintenpiet.nl ter beschikking te stellen om indien nodig de kleding te fatsoeneren en de schmink bij te werken.
 • Opdrachtgever is verplicht indien de zaal hierom vraagt (bij 40 kinderen of meer standaard verplicht ongeacht de zaal), een geluidsinstallatie aan huursintenpiet.nl ter beschikking te stellen. Deze geluidsinstallatie moet minimaal voorzien zijn van 2 microfoons. Indien de opdrachtgever hieraan niet kan voldoen zal er direct overleg noodzakelijk zijn tussen de opdrachtgever en huursintenpiet.nl om tot een goede oplossing te komen.
 • Opdrachtgever is verplicht om een parkeerplaats ter beschikking te stellen aan huursintenpiet.nl. Bij een boeking met meer dan 2 Pieten dan wel extra artiesten zal in het contract worden opgenomen hoeveel parkeerplaatsen er uiteindelijk nodig zijn. Eventuele parkeerkosten komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is verplicht om tijdens het optreden minimaal 2 consumpties per persoon ter beschikking te stellen aan de complete crew van huursintenpiet.nl
 • Het optreden kan door de opdrachtgever worden geannuleerd. Wanneer de opdrachtgever hiertoe besluit dienen alsnog de complete kosten aan huursintenpiet.nl te worden betaald.
 • Het is voor de opdrachtgever of haar klanten NIET toegestaan om zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming professionele opnamen te (laten) maken met behulp van filmcamera’s e.d. met als doel deze opnamen te gebruiken voor promotionele activiteiten dan wel uitzending via een van de Nederlandse publieke of commerciële omroepen.
 • Wanneer de opdrachtgever tijdens het optreden van huursintenpiet.nl gebruik maakt van eigen muziek/beeldmateriaal is opdrachtgever ALLEEN en in zijn GEHEEL verantwoordelijk voor de rechten die eventueel door derden op de ten gehore gebrachte muziek rust.
 • Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat de veiligheid van de medewerkers van huursintenpiet.nl gewaarborgd is. Indien aan deze eis in de ogen van de begeleiding van huursintenpiet.nl niet is voldaan behoudt huursintenpiet.nl zich het recht voor het optreden direct te beëindigen zonder dat de plicht tot betalen door de opdrachtgever vervalt.
 • Opdrachtgever is verplicht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken, direct voor het optreden de gehele factuur VOORAF te voldoen. Het is bij huursintenpiet.nl NIMMER mogelijk om achteraf op rekening te betalen. Van deze betalingsvoorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit in de overeenkomst is opgenomen.
 • Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan kleding, apparatuur e.d. van huursintenpiet.nl die tijdens, voor of na het optreden is toegebracht door de opdrachtgever of diens medewerkers of gasten.
 • Door middel van het ondertekenen van de overeenkomst geeft opdrachtgever te kennen dat hij op de hoogte is van de inhoud van het optreden en hiermee akkoord is gegaan. 

Acties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de acties van Huursintenpiet.nl

 • Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 • De looptijd van de winactie bepaald Huursintenpiet.nl
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • De winnaar wordt als Huursintenpiet.nl dit willen bekend gemaakt via de social media kanalen en/of de website.

Combideal

Combineer je het boeken van een huis of bedrijfsbezoek met een boeking van ”je eigen video van sint & piet” dan ontvang je deze video gratis.
De gratis video van ”je eigen sint & piet” is enkel geldig voor de eerste boeking
voor meerdere video boekingen gelden onze standaard tarieven.
De combideal kan enkel en alleen gecombineerd worden met de grote winactie.

Grote winactie

Bij deze winactie is iedere 25e boeking gratis. Boek je voor 45 minuten of langer een huisbezoek dan speel je automatisch mee met de grote winactie. Deze actie is geldig tot Sint & Piet vol zitten. Je krijgt per mail van ons te horen als je geboekt hebt of je de gelukkige winnaar bent. De grote winactie kan enkel en alleen gecombineerd worden met de combideal.

Vroegboekkorting

Boek een huis of bedrijfsbezoek en de 2e ” je eigen piet video” is gratis. Mocht je gebruik willen maken van ”je eigen video van sint” of ”je eigen video van sint & piet” dan betaal je het standaard tarief. De vroegboekkorting kan enkel en alleen gecombineerd worden met de grote winactie.

Huursintenpiet.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huursintenpiet.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Huursintenpiet.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of te personaliseren

Hoe lang we gegevens bewaren

Huursintenpiet.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons verplicht.

Huursintenpiet.nl is op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht haar financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Hieronder vallen ook alle facturen en alle persoonsgegevens die hier op staan.

Delen met anderen

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huursintenpiet.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Huursintenpiet.nl gebruikt marketing analytische, technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huursintenpiet.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Huursintenpiet.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Huursintenpiet.nl kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

U kunt ons bereiken via:

 • Website:                          huursintenpiet.nl
 • Email:                              info@huursintenpiet.nl
 • Telefoonnummer:          0618281753

Beveiliging

Huursintenpiet.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huursintenpiet.nl

Filmpjes:

De door Huursintenpiet.nl geproduceerde video’s die op verzoek van de opdrachtgever worden gemaakt en verstuurd.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Huursintenpiet.nl. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Huursintenpiet.nl en de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Huursintenpiet.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Huursintenpiet.nl. Huursintenpiet.nl is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door virussen of andere schadelijke elementen die zich eventueel in de door haar geproduceerde filmpjes bevinden.

Levering van de Filmpjes

Huursintenpiet.nl zal zich inspannen om de filmpjes binnen de overeengekomen termijn te leveren. Echter, Huursintenpiet.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar invloedssfeer liggen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en draagt het risico van misverstanden of fouten die voortvloeien uit onjuiste invoer van gegevens.

Betaling

De opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding voor de filmpjes te betalen volgens de op de website van Huursintenpiet.nl vermelde tarieven. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Huursintenpiet.nl geleverde filmpjes blijven bij Huursintenpiet.nl. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de filmpjes te verveelvoudigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Huursintenpiet.nl.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Huursintenpiet.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Huursintenpiet.nl en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Huursintenpiet.nl is gevestigd.

Door gebruik te maken van de diensten van Huursintenpiet.nl gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Huursintenpiet.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de website van Huursintenpiet.nl.

Inwerkingtreding 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2020.